Otevřené vyjádření předsedkyně oddílu sportu psích spřežení T.J. Sokol Maxičky

Vyjádření ke členské schůzi ČASS a k jejím zveřejněným závěrům

Koncem tohoto měsíce byl zveřejněn zápis z členské schůze ČASS. Jakožto předsedkyně oddílu sportu psích spřežení a místostarostka Tělocvičné jednoty Sokol Maxičky jsem nucena se důrazně ohradit proti závěrům v zápise uvedených. Útoky ze strany ČASS vůči mé osobě a oddílu přesáhly hranice, které již nejsem ochotna ani povinna akceptovat.

Z pozice předsedkyně oddílu sportu psích spřežení T.J. Sokol Maxičky jsem povinna se otevřeně vyjádřit k proběhlé (dne 5.6.2021) členské schůzi ČASS a k závěrům na ní přijatých. Zároveň důrazně vyzývám funkcionáře České asociace sleddog sportů (dále jen „ČASS“) a zástupce ČMSKSP, aby neprodleně zanechali veškerých útoků na moji osobu a na náš oddíl, jejichž základem jsou jejich osobní problémy, a které jsou způsobilé přivodit nikoliv pouze mé osobě, ale i našemu oddílu nemalou újmu. Pokud nebude od takovýchto neopodstatněných a nesmyslných útoků upuštěno budu nucena řešit dané jednání soudní cestou.

Zápis z 5.6.2021: https://www.mushing.cz/foto/web/23/soubory/cass-za...

Ráda bych se vyjádřila ke čtyřem oblastem, které poškozují především mé jméno, náš oddíl a domnívám se, že i samotné fungování ČASS.

1) Právní poradenství pro ČASS

V zápise z členské schůze ČASS konané 5.6.2021 je uvedeno: Jiří Trnka st. vyjádřil svůj nesouhlas s děním v sekci otevřených. Nesouhlas s vykonávanou funkcí právního poradce Svazu Kamilou Šrolerovou, která nebyla nikdy řádně do této funkce zvolena členskou schůzí ČASS. Právník Svazu by měl být nezávislý, člověk „zvenčí“ s patřičným nadhledem a není třeba mít stálého právního poradce. Stačí jej přizvat jen při řešení nutných záležitostí, např. úprava stanov. Obdobný názor zastává většina členů. Výsledkem diskuze je najímat právníka Ad - hoc.

Cítím povinnost zdůraznit, a to na základě níže uvedených důvodů, že jsem svoji činnost právního poradce vykonávala v dobré víře a v maximálním nasazení. ČASS má plné právo rozhodnout o způsobu zajištění právního poradenství, ale nemá právo uvádět v omyl širokou veřejnost o působení mé osoby ve strukturách ČASS a tímto znevažovat mé jméno.

Dle čl. IX Stanov ČASS náleží do působnosti Členské schůze zejména:

 • a)schvalovat stanovy ČASS a jejich změny,
 • b)rozhodovat o přijetí Členů ČASS,
 • c)rozhodovat o vyloučení Členů ČASS,
 • d)rozhodovat o zániku ČASS,
 • e)volit a odvolávat členy Výboru.

Dle čl. XI Stanov ČASS je Výboru vyhrazeno:

 • a)schvalovat rozpočet ČASS a jeho změny a v rámci toho rozhodovat o rozdělování a využití prostředků ČASS, jakož i o využívání a nakládání s majetkem ČASS,
 • b)organizovat sportovní činnost ČASS,
 • c)provádět nominaci závodníků na ME, MS, příp. OH
 • d)s konečnou platností rozhodovat spory v rámci ČASS,
 • e) rozhodovat ve všech věcech týkajících se činnosti ČASS, pokud tyto nejsou těmito stanovami výslovně svěřeny jinému orgánu,
 • f)zvolit ze svého středu předsedu a 2 zástupce pro Radu předsedů Sekcí a STK SSPS - ČASS.

Na základě výše uvedených ustanovení stanov ČASS je mimo jiné zcela zřejmé, že rozhodnutí o tom, zda určitá osoba bude či nebude činit právního poradce není výslovnou záležitostí členské schůze ČASS, tak jak je uvedeno v zápise ze strany J. Trnky.

Důkazy mého tvrzení:

V zápise ze schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů konané dne 7.9.2019 je uvedeno v bodě 1. Úvod: Představení nové pozice ČASS: právní poradce: Kamila Šrolerová.

Zde: Zápis ze schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů konané dne 7.9.2019 | mushing.cz - vše o sportu psích spřežení

Za rok 2019 i 2020 jsem obdržela finanční odměnu ve výši 5.000,-Kč na základě dohody o provedení práce, jako každá jiná osoba činná v ČASS. Do té doby jsem z žádné strany nezaznamenala informaci, že bych vykonávala svoji činnost „nelegálně“, tedy že jsem nebyla řádně zvolena a mé místo ve strukturách ČASS není na místě. Předsedovi ČASS jsem řádně odevzdávala výkazy své práce. Jen upozorňuji, že ten, kdo vykonává dohodu o provedení práce není volen (zejména s ohledem na příslušná ustanovení zákoníku práce).

V předchozích letech jsem fungovala na pozici Generálního sekretáře ČASS, kde mé zkušenosti z právní oblasti byly též využívány: např. zápis členské schůze ČASS konané dne 19.5.2018, kdy jsem prezentovala problematiku GDPR (bod 3 viz níže), se slovy předsedajícího schůze v té době, že se lze na moji osobu kdykoliv obrátit a já ráda pomohu (což v této oblasti pár členů oddílů či předsedů učinilo).

 1. GDPR (prezentovala Kamila Šrolerová)

Kamila Šrolerová presentovala dopad nového Evropského nařízení ve vztahu ke sportovnímu prostředí. Presentace je ke stažení na webu. Všem klubům byl rozeslán dokument pro souhlas s evidencí osobních údajů, který zahrnuje nejen evidenci pro dané kluby, ale i poskytnutí údajů pro potřeby ČASS. Kamila Šrolerová je připravena pro případné konzultace dané problametiky.

 • Všichni předsedové předají podepsané souhlasy tak, jak bylo popsáno v instrukcích od Kamily Šrolerové.
 • Kamila Šrolerová připraví pro kluby přihlášku na závody, která ošetří správně evidenci osobních údajů včetně souhlasu s focením na akci. T: 31.8.2018 (začátek sezóny).

Citace zde: Zápis členské schůze ČASS konané dne 19.5.2018 | mushing.cz - vše o sportu psích spřežení

Dokonce jsem nadále (stav k 28.7.2021) uváděna na webových stránkách mushing.cz jako součást realizačního týmu. – Právní poradenství

Zde: Realizační tým | mushing.cz - vše o sportu psích spřežení

Tímto bych danou argumentaci ukončila, neboť nebudu zabíhat mimo rámec věcné argumentace. Konkrétní stížnosti pár funkcionářů z ČASS k mé pozici „spatřily světlo světa“ až v roce 2021, a to po neúspěšné snaze odvolat předsedu ČASS Martina Vrtěla v momentě, kdy přestoupil k nám do oddílu. Pokud po celou dobu mého působení existovaly připomínky k mé práci, byla jsem vždy otevřena takovéto podněty vyslechnout. Nikdy jsem se takovýmto podnětům nebránila a považuji toto v rámci pracovněprávního vztahu za zcela běžné.

2) Útoky na členy oddílu

V zápise z členské schůze ČASS konané dne 5.6.2021 se uvádí: Jiří Mencák vznesl dotaz, proč u některých členů výboru a STK panuje osobní zášť vůči klubu Sokol Maxičky. Jiří Trnka vyzdvihl neohleduplné a neomluvitelné chování některých členů tohoto klubu a své osobní zkušenosti ze společných akcí z let minulých. Roman Habásko přednesl přidruženost klubu z roku 2005 a dále zmínil část historického vývoje vztahu ČASS a klubu Sokol Maxičky. Rovněž upozornil na přítomnost a chování členů tohoto klubu v zimním období v oblasti Abertam.

Takovéto prohlášení, nemohu jako předsedkyně akceptovat a ZCELA SE OHRAZUJI proti obecnému nekonkrétnímu tvrzení, že někteří členové se chovají neohleduplně a neomluvitelně! Myslím, že není vůbec nutné zdůrazňovat, co náš oddíl (a tím nevyjímaje i ostatní aktivní oddíly a jejich členy) učinil a činí pro daný sport, a to nejenom v očích České republiky (organizačně i závodně). Nelze osobní spory některých funkcionářů ČASS či zástupců čistokrevných takto prezentovat! Zcela otevřeně konstatuji, že jsem doposud nepochopila o jaké osobní spory a zkušenosti se jedná, neboť semnou nebylo do dnešní doby nic řešeno! Jako předsedkyně nevím o žádné kauze Abertamy (tak jak je prezentována v zápise), nikdy jsem nebyla nikým o tom informována, žádný člen Sokola neměl příležitost se k nějakému nařčení vyjádřit včetně mé osoby, a takovéto vyjádření ZCELA POŠKOZUJE NEJENOM NÁŠ ODDÍL. NAOPAK PŘESNĚ TAKOVÉTO OSOBNÍ ÚTOKY SKRZE ČASS JSOU ZPŮSOBILÉ K TOMU, ABY POŠKODILY DOBRÉ JMÉNO NAŠEHO SPORTU, obzvláště je-li něco takového řešeno „za zavřenými dveřmi“ ČASS. Plně si stojím za všemi 141 členy, které mám tu čest „vést“ již 7 let, a nejsem si vědoma, že by se uvedeným způsobem chovali. Pokud by se někde členové chovali neohleduplně či neomluvitelně a poškodili svým chováním dobré jméno sportu, je na místě, abych o tom, jako předsedkyně byla informována a mohla mít, včetně údajných „škodících“ členů, možnost se k daným věcem vyjádřit.

Dále se ohrazuji proti tvrzení Romana Habáska o přidruženosti klubu z roku 2005. Tento stav byl změnen v roce 2015 – zápis z 6.6.2015 bod 6: https://www.mushing.cz/foto/web/23/soubory/cass-za...

3) Veřejnost/neveřejnost členské schůze

V zápise z členské schůze ČASS konané dne 5.6.2021 se uvádí: Veřejnost či neveřejnost členské schůze ČASS. Jiří Mencák upozorňuje, že schůze by měla být přístupná každému, kdo je členem klubu spadajícího pod ČASS. Ostatní zastávají názor, že schůze by měla být neveřejná, pouze přístupná členům podsekce, s tím, že na jejím začátku lze hlasovat o připuštění ostatních členů spadajících pod kluby ČASS. Pokud někdo podá návrh k projednání, pak by měl mít samozřejmě možnost si jej na schůzi obhájit.

V souvislosti s jednáním nejvyššího orgánu spolku není příliš šťastné užívat pojmy veřejné/neveřejné. Významově jsou tyto pojmy používány v jiném smyslu a je z nich zřejmé, že „veřejné“ znamená přístupné komukoliv, bez ohledu na členství ČASS. Vhodnější je tu řešit problematiku osob zúčastněných (pozvaných) na jednání členské schůze.

Dle čl. IX stanov ČASS odst. 1 je členská schůze nejvyšším orgánem ČASS. Členskou schůzi tvoří delegovaní zástupci spolků, kteří jsou členy Podsekcí ČASS.

Na základě výše uvedeného, a dle výkladu ČASS se nesmí nikdo jiný účastnit jednání Členské schůze než pouze delegovaní zástupci. Dle tohoto přísně restriktivního výkladu se členské schůze tudíž nesmí účastnit ani zástupci ČMSKSP „čistokrevných“, neboť ti nejsou ani zástupci v Podsekcích, ani zástupci ve Výboru. Tito zástupci ale účastni byli, mohli se vyjadřovat k řešeným věcem a ostatním byla účast zapovězena včetně managera reprezentace Kryštofa Spilky a v té době ještě Kamily Šrolerové, provádějící právní poradenství.

Závěrem k této otázce bych ráda uvedla ust. § 251 občanského zákoníku, které stanoví, že každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. Předně dispozitivní povaha uvedené právní normy zdánlivě umožňuje odepřít přístup k informacím. To je dle mého názoru ale takto nepřípustné. To platí tím spíše, že podle kogentního § 261 odst. 1 občanského zákoníku má člen spolku právo na zadostiučinění, porušil-li spolek jeho základní členská práva závažným způsobem.

A přesně takovéto jednání, tedy odmítání, resp. zakazování účasti osobám, které jsou řádnými členy ČASS (samozřejmě bez hlasovacího práva, to mají pouze členové Podsekcí) zúčastnit se jednání členské schůze, má za následek nedůvěru v ČASS, nerozumné rozdělování členské základny na různé nesmyslné skupiny, které není za žádných okolností žádoucí. Obvzlášť, jsou-li tam řešeny pro mě zcela nepochopitelné osobní spory, které jsou pak následně velmi nešťastně zveřejňovány v zápise, bez možnosti jakéhokoliv vyjádření či informování.

4) Řádné svolání členské schůze

Dle zákonné úpravy existují následující typy členských schůzí:

 • -Řádná
 • -Náhradní - § 257 občanského zákoníku, nebyla-li schůze usnášeníschopná konstruuje zákon náhradní schůzi a časový okamžik svolání.
 • -Mimořádná – Domnívám se, že tento typ členské schůze je upraven v ust. § 248 odst. 2 - Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. Stanovy ČASS žádnou úpravu takovéto schůze nemají, pouze obsahují ustanovení, že členskou schůzi svolává, resp. svolání zajištuje předseda. Není tam nic o právu jednotlivého člena ani člena výboru svolat tímto způsobem (jak to učinil J. Trnka) členskou schůzi, tj. bez podnětu kvalifikovaného počtu členů nebo kontrolního orgánu spolku.

Členská schůze byla svolána nejprve předsedou (v té době Martinem Vrtělem) na den 12.6.2021 s tím, že takto byla pozvánka zveřejněna i na stránkách www.mushing.cz. Následně byl v půlce května ze strany J. Trnky emailovou korespondencí navrhnut jiný termín, a to na 5.6.2021 s ohledem na skutečnost, že zástupci STK čistokrevných mají výstavu s bonitací a nedostali pozvánku a místo toho ji dostali nečlenové, což je, dle jeho slov vrcholem ironie. Tudíž J. Trnka vyjádřil nesouhlas s pozváním právničky K. Šrolerové a managera reprezentace (řádných členů ČASS). Tato aktivita měla představovat svolání schůze mimořádné. V naprosté tichosti byl změněn datum členské schůze, a nakonec z mimořádné schůze se stala na počátku jednání dne 5.6.2021 schůze opět řádná a volební. Takovýto způsob svolávání členské schůze nelze akceptovat, neboť závěry z ní přijaté a volby proběhlé nejsou platné.

Jednání některých funkcionářů ČASS a ČMSKSP z výše uvedených důvodů, ať už k tomu mají jakékoliv pohnutky, již nejsem ochotna tolerovat natož akceptovat. Naprosto to dehonestuje moji osobu (a celý oddíl) v očích sportovní veřejnosti a odmítám, aby se nepravdivé informace dále takovýmto způsobem šířily.

Kamila Šrolerová

předsedkyně oddílu sportu psích spřežení
místostarostka T.J. Sokol Maxičky
© 2024 Canicross.cz by WebLogico s.r.o.